Εγκατάσταση 100 kW στο Παλιούρι, Καρδίτσας

Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε στο Παλιούρι Καρδίτσας σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο. Τα Φ/Β στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην εγκατάσταση είναι Hanwha Solar 245W, και οι αντιστροφείς είναι SMA STP17000TL και STP15000TL.

Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε σε σταθερό σύστημα με πασαλόμπιξη της Προφιλοδομής Βόλου. Η εγκατάσταση ετέθη σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2013.