Εγκατάσταση 100 kW στο Πολυδάμειο, Λάρισας

Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε στο Πολυδάμειο Λάρισας σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο. Τα Φ/Β στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην εγκατάσταση είναι Suntech 245W poly, και οι αντιστροφείς είναι SMA STP17000TL και STP15000TL.

Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε σε σταθερό σύστημα με πασαλόμπιξη της Προφιλοδομής Βόλου. Η εγκατάσταση ετέθη σε λειτουργία το Φεβρουάριο του 2013.