Εγκατάσταση 20 kW στo Διμήνι Βόλου

Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε σε ιδιόκτητες αποθήκες εισαγωγικής εταιρείας στο Δημήνι Βόλου. Τα Φ/Β στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην εγκατάσταση είναι Luxor 250W, και οι αντιστροφέας είναι ABB TRIO 20.0.

Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε σε σταθερο σύστημα της Προφιλοδομής. Η εγκατάσταση ετέθη σε λειτουργία την 20 Οκτωβρίου του 2016.