Εγκατάσταση 40 kW στη Φιλύρα, Τρικάλων

Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε στη Φιλύρα Τρικάλων σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο. Τα Φ/Β στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην εγκατάσταση είναι Suntech poly 250W, και οι αντιστροφείς είναι SMA STP15000TL και STP10000TL.

Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε σε σταθερό σύστημα με πασαλόμπιξη της Προφιλοδομής Βόλου. Η εγκατάσταση ετέθη σε λειτουργία τον Φεβρουάριο του 2013.